Disclaimer

De bepalingen van het hiernavolgend wettelijk bericht zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website.

Dit is de site van SAMYN CHRISTOPHE BVBA naar Belgisch recht (hierna SAMYN CHRISTOPHE BVBA genaamd), met zetel van de vennootschap te 8970 Poperinge, Sint-Sixtusstraat 48, BTW BE 0808.790.750, RPR Ieper.

Alhoewel SAMYN CHRISTOPHE BVBA zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert SAMYN CHRISTOPHE BVBA niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is.

SAMYN CHRISTOPHE BVBA kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie.

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name – doch niet uitsluitend – over de foto’s, teksten, logo’s, slogans, handelsnamen zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van SAMYN CHRISTOPHE BVBA of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.

Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen evenwel worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Deze publicatie mag in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

Voor zover SAMYN CHRISTOPHE BVBA naar aanleiding van een bezoek door een gebruiker van haar website persoonsgegevens van deze laatste verzamelt, zal zij dit doen mits respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995.

Telkens u onze site bezoekt, verzamelt SAMYN CHRISTOPHE BVBA, of een externe organisatie in opdracht van SAMYN CHRISTOPHE BVBA informatie over de pagina’s die u raadpleegt en hoe u die raadpleegt. Die informatie wordt verzameld voor puur statistische doelstellingen en om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. Dit laat in geen geval toe u te identificeren.